Menu
home
>>
สทช.ที่ 3 ตั้งจุดบริการ QR Code “ไทยชนะ”
รูปประกอบข่าว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ดำเนินการติดตั้งจุดบริการสแกน QR Code “ไทยชนะ” พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการทำการสแกน QR Code ดังกล่าวเพื่อบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่สำนักงาน

ซึ่ง QR Code “ไทยชนะ” เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ราบรื่นพร้อม ๆ กับควบคุมไวรัส COVID-19 ไม่ให้กลับมาระบาดซ้ำ เป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ให้สังคมไทยปลอดภัย

รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว

 

Scroll Up Skip to content