Menu
home
>>
ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานราชการ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

Scroll Up Skip to content