สทช.ที่ 3 จัด MOU โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดสาย ชบ.3101 จ.ชลบุรี

รูปภาพ: 

.

 

 


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 มอบหมายให้นายชูชีพ ประดับไทย นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางสาย ชบ.3101 แยกทางหลวงหมายเลข 344-บ้านหนองผักหนาม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4
 

 

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018 - 13:30