สทช.ที่ 3 จัด MOU โครงการก่อสร้างสาย จบ.5012 อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

รูปภาพ: 

.

 


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 มอบหมายให้นายเดชา โกษาเสนา นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC Pavement In – Place Recycling สาย จบ.5012 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012-บ้านขุนซ่อง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม
 

 

 

วันที่: 
อังคาร, ธันวาคม 4, 2018 - 12:45