คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558


 

 1. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 39/1 วรรค 1)

 2. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)

 3. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)

 4. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกตามความในมาตรา 61)

 5. การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)

 6. การขออนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท  (มาตรา 48 วรรค 1)

 7. การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขางานอุโมงค์หรือทางลอด

 8. การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

 9. การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

 10. การให้บริการทดสอบวัสดุ

 11. คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

 12. คืนหลักประกันสัญญา

 13. รับรองแนวเวนคืน​

 14. ออกหนังสือรับรองผลงาน