รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 038-201-138 ต่อ 118 08-4445-9991
 นายพิชิต  หุ่นศิริ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 038-202-043 08-4516-7068
 นายมงคล ศุภนัตร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 038-617-352 08-1949-6329
 นายอิทธิชาติ คำอุไร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 039-389-066 06-4932-9745
 นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด 039-512-344 08-9401-7482
 นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 038-201-138 ต่อ 113 08-1544-9520
 นายจตุรพิธ  นามสนิท  ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ 038-201-138 ต่อ 108 08-8414-6548
 นายประกิต  เพชรศิริ  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล 038-201-138 ต่อ 115 08-9124-5870
 นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 038-201-138 ต่อ 105 08-1544-9520
 นายชาญยุทธ  กองเกิด  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ 038-201-138 ต่อ 107 08-9507-9131
 นายคลังวิชญ์  อุทัยเรือง  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุง 038-119-635 09-4945-1455
 นายพันธุ์พช ถินละออ  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต 039-417-013 09-0237-8844
 นายนพรัตน์  แย้มสุข  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฎ 039-309-980 08-9245-9456
 นายพิเชษฐ์  แสนศรี  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง 038-672-059 08-1762-2397
 นายไพฑูรย์  ยิ้มแย้มแสง  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ่อทอง 038-165-459 08-1902-3201
 นายคมกริช  บุญประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการ 038-201-138 ต่อ 113 08-1636-3223
 นายพลกฤษณ์  เพ็ญนิเวศน์สุข  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 038-201-138 ต่อ 115 08-9040-3245
 เรือโท ฌัชรินทร์ นาผล  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 038-201-138 ต่อ 115 08-7856-5497
 นายยุทธนา เย็นยิ่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 108 08-9926-5802
 นายชูชีพ  ประดับไทย  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 108 08-7142-4524
 นายชัยภูมิ  ทองประสาน  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 108 08-7539-2932
 นายเดชา  โกษาเสนา  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 108 08-7140-1087
 นายสมปอง  วิเศษสังข์  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 106 08-7252-5554
 นายแสงทอง  บุญสุข  นายช่างโยธาชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 106 08-9247-0445
 นายสมพล  ศรีวชิรพรชัย  นายช่างโยธาปฏิบัติการ 038-201-138 ต่อ 113 08-3116-1060
 นางสาวโสภาพรรณ  แสงโป๋  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 104 08-7942-3247
 นางสาววนิดา  นามวงษา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 038-201-138 ต่อ 103 08-6825-6602